ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept feature catalogue”

Term ID

854

source

ISO 19101-1:2014, 4.1.13

eng

feature catalogue

catalogue containing definitions and descriptions of the feature types, feature attributes, and feature relationships occurring in one or more sets of geographic data, together with any feature operations that may be applied

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

كتلوج المعالم

كتلوج يشتمل على تعريفات وأوصاف لأنواع المعالم ، وبيانات وصف المعالم، وعلاقات المعالم الموجودة في مجموعة واحدة أو أكثر من البيانات الجغرافية ، بالإضافة إلى أي عمليات يمكن تطبيقها على المعالم

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

dan

featurekatalog

katalog, der indeholder definitioner og beskrivelser af featuretyper, featureattributter og featureassociationer, som optræder i et eller flere geografiske datasæt sammen med de eventuelle featureoperationer, der kan anvendes

[SOURCE: ISO 19101:2002]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - dansk (last updated: 2020-06-02)

deu

Feature-Katalog (Syn.: Objektartenkatalog)

Katalog mit Definitionen und Beschreibungen der Feature-Klassen, Feature-Attribute und Feature-Beziehungen, die in einem oder mehreren Geodatensätzen auftreten, zusammen mit Feature-Operationen, die angewendet werden dürfen

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

kohdeluettelo

luettelo, jossa on määritelty käsitemallissa mukana olevat kohdeluokat, niiden ominaisuudet ja kohdeluokkien väliset suhteet

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

catalogue d'entités

catalogue contenant des définitions et descriptions de types d'entités, d'attributs d'entités et de relations d'entités présents dans un ou plusieurs ensembles de données géographiques, ainsi que toute opération pouvant être appliquée à ces entités

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

지형지물 목록

피처 카탈로그

피처 유형, 피처 속성 및 여러 지리 데이터 집합 간의 피처 연관, 적용 가능한 피처 연산에 대한 정의와 설명을 담은 목록

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

каталог пространственных объектов

каталог, содержащий определения и описания типов пространственных объектов, которые встречаются в одном или нескольких наборах пространственных данных, их атрибутов, взаимосвязей с указанием допустимых операций объектов

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

catálogo de objetos geográficos

catálogo que contiene definiciones y descripciones de los tipos de objeto geográfico, de los atributos de objeto geográfico , y de las asociaciones de objetos geográficos que se dan en uno o más conjuntos de datos geográficos, junto con cualesquiera de las operaciones de objeto geográfico que se puedan aplicar

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

objekttypskatalog

förteckning över identifierade typer av företeelser med beskrivningar av vad som utmärker företeelserna, vilka uppgifter som kan finnas om en företeelse samt beskrivningar av hur dessa uppgifter kan användas och/eller påverkas

Anm. till termpost: Definitionen baserar sig på definitionen för "feature catalogue" i ISO 19101. Där refereras dock till begrepp som "feature attribute", "feature relationship" och "feature operation" vilka har undvikits här. till termpost: För att ge stöd vid modellering kan en objekttypskatalog kompletteras med namn eller beteckningar på typer av företeelser, uppgifter, etc. Anm. 3 till termpost: ISO 19110, Methodology for feature cataloguing, anger ett standardiserat sätt att strukturera objekttypskataloger. Anm. 4 till termpost: Ett exempel på en enstaka post i en objekttypskatalog och exempel på uppgifter som kan finnas och hur dessa kan användas och påverkas: - exempel på företeelser: Kungliga slottet, Solliden, Drottningholm - identifierad typ av företeelse: slott - uppgifter: var det finns, hur många rum det har, vem som har ägt det under olika perioder, när allmänheten har tillträde - hur uppgifter kan användas: ta reda på vem som ägt slottet ett visst datum - hur uppgifter kan påverkas: ändra tillträdesuppgifter

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

要素目录

包含对一组或多组地理数据的要素类型、要素属性、要素关系以及可执行的要素操作的定义和描述的目录。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/854.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/854.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/854.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2002-07-01

Review

last review performed:
(2012-01-26)
status:
pending
notes:
Authoritative reference changed from ISO 19101:2002 to ISO 19101-1:2014. Lineage source added as ISO 19101:2002.