ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept temporal sequence”

Term ID

688

source

ISO 19132:2007

eng

temporal sequence

ordered sequence of timestamps associated to a sequence of representations of the same object

Note to entry: Temporal sequences are not assumed to be evenly spaced in time, nor equidistance in space. For discrete change, the default logic is to sample at temporal points of change if possible, so that the timestamp is the first temporal instance where the attributes listed have taken on that combination of values. For sake of space savings, some samples in a sequence only list those values that have changed since the immediately preceding temporal sample. For this reason, a sample should only be considered in the context of its containing sequence. For rigid motions (such as vehicle tracking), only centroid (a point value) and orientation (direction of travel) are needed for a temporal sequence describing location and spatial extent. A motion in combination with an object deformation would require more information.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

تسلسل زمني

تسلسل مرتب لأوقات مدونة مرتبط بسلسلة من عروض لنفس الكائنات

ملاحظة: لا يفترض في الأشياء المتتابعة زمنياً أن تكون الفواصل الزمنية بينها متساوية , أو تكون على مسافات مكانية متساوية. للتغيير غير المترابط , يكون المنطق الافتراضي هو أخذ العينات من نقاط التغيير الزمنية إن أمكن , وذلك بحيث يكون الطابع الزماني هو أول مثال زماني على تبني الصفات المعتمدة لتلك المجموعة من القيم. وللمحافظة على الحيِّز المكاني فإن بعض العينات التي تشكل جزءاً من نسق تتابعي تشتمل فقط على القيم التي تغيرت منذ آخر جولة تم فيها أخذ العينات الزمنية. لهذا السبب يجب أن ينظر إلى العينة فقط من خلال النسق أو السياق التتابعي الذي يحتويها. بالنسبة لأنواع الحركة الصارمة (مثل متابعة مركبة آلية) نحتاج فقط إلى المركز الوسط (وهي قيمة نقطية) والاتجاه (الاتجاه الذي تسير فيه المركبة) لتحديد التتابع الزمني الذي يصف الموقع والامتداد المكاني. أما الحركة المرتبطة بتشوه في الجسم المتحرك فإنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

fin

ajallinen jono

järjestynyt jono aikoja, jotka liittyvät samaan kohteeseen

HUOM.: Ajallisen jonon ei edellytetä olevan tasaisesti jakautunut ajan eikä etäisyyden mukaan. Diskreetin muutoksen ensimmäisessä pisteessä kuvataan aika ja muut ominaisuuksien arvot. Muissa voidaan kuvata vain muuttuneet ominaisuudet. Ajoneuvon seurannassa voidaan kuvata vain keskipiste ja suunta. Muuttuvan kohteen liike vaatisi enemmän tietoa.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

séquence temporelle

séquence ordonnée d'horodatages associés à une séquence de représentations du même objet

[SOURCE: ISO 19132]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

시간 연속

동일 객체의 표현 순서와 연관된 타임 스탬프의 정렬된 연속

비고: 시간 연속은 시간적 또는 공간적으로 균등한 간격을 갖는 것으로 가정하지 않는다. 불연속변환을 위한 디폴트 논리는 가능하다면 변화의 시간 점을 견본으로 하는 것이다. 이에 따라 타임 스탬프는 속성 목록이 조합된 값을 갖는 첫 번째 시간 인스턴스이다. 연속에서 어떤 샘플은 공간 절약을 위해 단지 바로 이전의 시간 샘플의 변화 값만을 목록화 한다. 이러한 이유로, 샘플은 그 연속에 대한 상황을 고려해야만 한다. 정밀한 이동(차량 추적과 같이)에서는 위치와 공간 범위의 기술을 위해 시간연속에 중심(점 값)과 방향(여행 방향)만이 요구된다. 객체의 변형이 조합된 이동은 보다 많은 정보가 요구된다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

jujukan masa

turutan rekod digital masa sesuatu yang berkaitan dengan turutan objek yang sama

catatan: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

временнáя последовательность

упорядоченная последовательность меток времени, связанная с последовательностью представлений одного объекта

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

secuencia temporal

secuencia ordenada de estampas temporales asociadas a una serie de representaciones de un mismo objeto

Nota: No se supone que las secuencias temporales estén uniformemente espaciadas en el tiempo, ni equidistantes en el espacio. Para un cambio discreto, la lógica por defecto es la muestra tomada en los puntos temporales en que se produce el cambio, si es posible, de manera que la marca temporal es la primera instancia temporal en que los atributos mencionados han dado lugar a esa combinación de sus valores. Por razones de ahorro de espacio, algunas muestras en una secuencia únicamente enumeran los valores que han cambiado desde la muestra temporal inmediatamente anterior. Por esta razón, una muestra sólo debe considerarse en el contexto de la secuencia que la contiene. Para los movimientos rígidos (como el seguimiento de vehículos), sólo son necesarios el centroide (valor de un punto) y la orientación (dirección de viaje) para una secuencia temporal que describe la localización y su extensión espacial. En el caso de un movimiento en combinación con una deformación del objeto, sería necesario obtener más información.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

temporal sekvens

sekvens av tidsangivelserr med avseende på ett visst attribut hos ett visst objekt

Anm. till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

时间序列

按时间戳记排序的序列,这些时间戳记与同一对象所表示的序列关联。

注: 没假定时间序列为均匀的时间或空间间隔。对离散变化而言,如果可能,默认逻辑操作是对时间点的变化采样,因此该时间戳记成为第一时间实例,其中所列出的属性取的值是多个值的组合。为节省空间,序列中的一些样本只列出瞬间先于时间样本的变化值。为此,只应在包含序列的环境中才考虑样本。对于刚体运动(如车辆跟踪)而言, 时间序列只需要中心点(点值)和定向(旅行方向)来描述位置和空间范围。对在运动过程中发生变化的对象,时间序列将需要更多的信息。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/688.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/688.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/688.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2007-10-15