ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept traversable”

Term ID

474

source

ISO 19133:2005

eng

traversable

condition of a link or turn that allows or restricts all traffic's traversal, as opposed to a more detailed navigation constraint

Note to entry: Traversability is usually a function of physical, cultural, or legal conditions. If traversable is false, then the object cannot be navigated. This effectively removes a link from the usable network. In the case of a node, it effectively removes the node and all associated links from the useable network. In the case of a turn, it simply removes it from any viable route. Non-traversable entities are not included in maneuvers or routes.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

قابل للعبور أو الاجتياز

حالة وصلة أو منحنى تسمح بجميع حالات الاجتياز المروري أو تقيدها ، وذلك على العكس من تقييد أكثر تفصيلا للملاحة

ملاحظة: إمكانية العبور أو الاجتياز عادة ما تكون محكومة بشروط حسية أو ثقافية أو قانونية. فإن وجد أن العبور أو الاجتياز غير ممكن , يكون الكيان غير قابل لملاحة. والأثر الفعلي لذلك هو إزالة رابط من روابط الشبكة المعدة للاستعمال. في حالة العقدة , يكون الأثر الفعلي هو إزالة العقدة وجميع الروابط بها من الشبكة المعدة للاستعمال. وفي حالة المنحنى أو المنعطف تكون النتيجة هي إزالته من أي مسلك أو طريق قابل للتطبيق. الكيانات غير القابلة للعبور أو الاجتياز ليست مشمولة في المناورات أو الطرق أوالمسالك.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

fin

kuljettavuus

linkin tai käännöksen tila, jossa kulku on joko sallittu kaikelle liikenteelle tai kokonaan estetty; vertaa yksityiskohtaisemmat navigointirajoitukset

HUOM.: Kuljettavuuteen vaikuttavat tavallisesti fyysiset, kulttuurilliset ja lainopilliset seikat. Jos objektin kuljettavuusattribuutilla on arvo epätosi, objektin kautta ei voi kulkea. Jos objekti, jonka kautta ei voi kulkea, on linkki, se itse asiassa poistuu käytössä olevasta verkostosta. Jos objekti on solmupiste, se ja kaikki siihen liittyvät linkit poistuvat käytössä olevasta verkostosta. Jos objekti on käännös, se poistuu miltä hyvänsä mahdolliselta reitiltä. Tietokokonaisuuksia, joiden kuljettavuusattribuutin arvo on epätosi, ei sisällytetä manöövereihin eikä reitteihin.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

pénétrable

condition selon laquelle un lien ou une intersection permet ou limite la traversée de tout le trafic, par opposition à une contrainte de navigation plus précise

[SOURCE: ISO 19133]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

운행 가능성

보다 상세한 내비게이션 제약 조건과 반대의 개념으로, 모든 교통 운행을 허용하거나 제약하는 링크나 회전의 조건

비고: 운행 가능성은 보통 하나의 물리적, 문화적, 법률적 조건 함수이다. 만약 운행 가능성이 거짓일 경우라면, 객체를 내비게이션할 수 없다. 이는 효과적 네트워크로부터 링크를 제거한다. 절점의 경우에는, 효과적으로 사용가능한 네트워크로부터 절점과 모든 연관된 링크를 제거한다. 회전의 경우에는, 단순히 어떠한 실행 가능 경로에서 이를 제거한다. 운행할 수 없는 개체는 기동이나 경로에 포함될 수 없다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

проходимый

состояние дуги или поворота, допускающее либо ограничивающее движение всего транспорта - в отличие от более детализованного навигационного ограничения

Примечание: Проходимость обычно является функцией физических, культурных или юридических условий. Если условие проходимости ложно, то объект не может быть предметом навигации. Это эффективно удаляет дугу из используемой сети. В случае узла, это эффективно удаляет сам узел и все связанные с ним дуги из используемой сети. В случае поворота, это просто удаляет его из любого варианта маршрута. Непроходимые элементы не включаются в маневры или маршруты

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

transitable

condición de un enlace o un giro que permite o restringe todo el recorrido del tráfico, en oposición a una restricción de navegación más detallada

Nota: La condición de transitable es habitualmente una función de condiciones físicas, culturales o legales. Si transitable es falso, el objeto no puede ser navegado. Esto elimina de hecho un enlace de la red utilizable. En el caso de un nodo, esto elimina el nodo y todos sus enlaces asociados de la red utilizable. En el caso de un giro, simplemente lo retira de cualquier ruta viable. Las entidades no transitables no están incluidas en las maniobras o rutas.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

farbar

tillstånd hos en länk eller sväng som tillåter eller inskränker all trafiks passage, i motsats till en mer detaljerad trafikrestriktion

Anm. till termpost: Traversability is usually a function of physical, cultural, or legal conditions. If traversable is false, then the object cannot be navigated. This effectively removes a link from the usable network. In the case of a node, it effectively removes the node and all associated links from the useable network. In the case of a turn, it simply removes it from any viable route. Non-traversable entities are not included in maneuvers or routes. Framkomlighet är en NVDB-företeelse som beskriver skogsbilvägars framkomlighet för fordonskombinationer (Traversability bör ej översättas till framkomlighet)

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

可通过

与更为详细的导航限制不同,可通过是允许或限制所有交通通行的一个有向路段或转向处的状态。

注: 可通过通常是物理、文化或法定条件的函数。若可通过为假,则目标不能导航。这就从可使用的网络中有效地“除去”这个有向路段。如果是结点,则从使用的网络中有效地“除去”该节点和所有与之相连的有向路段。如果是转向,仅从任一可行的路径中简单“除去”转向点即可。不可通过的实体不应包含在策略或路径中。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/474.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/474.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/474.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-10-15