ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept open systems environment”

Term ID

316

source

ISO/IEC TR 10000-1:1998

eng

open systems environment

OSE

comprehensive set of interfaces, services and supporting formats, plus user aspects, for interoperability and/or portability of applications, data, or people, as specified by information technology standards and profiles

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

بيئة نظم مفتوحة

ب ن م

مجموعة شاملة من الواجهات أو الخدمات والصيغ المساندة ، يضاف إليها الجوانب الخاصة بالمستخدمين للتشغيل المشترك و/أو إمكانية نقل التطبيقات ، أو البيانات أو الأشخاص ، وفقا لما هو محدد في المواصفات القياسية والصور الجانبية لتقنية المعلومات

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

offene Systemumgebung

OSE

Definition not provided in this language.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

avointen järjestelmien ympäristö

kattava joukko rajapintoja, palveluita, ylläpitoformaatteja ja käyttäjänäkökohtia, jota hyödynnetään edistettäessä sovellusten, tiedon ja ihmisten yhteentoimivuutta ja/tai siirrettävyyttä siten kuin tietotekniikkastandardeissa ja profiileissa on määritelty

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

environnement de systèmes ouverts

ensemble complet d'interfaces, services et formats supportés, ainsi que les aspects utilisateurs, pour l'interopérabilité et/ou la portabilité d'applications, données, ou acteurs humains, tel que spécifié par des normes de technologie de l'information et leurs profils

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

개방형 시스템 환경

사용자 관점에서 응용, 데이터, 또는 사람에 대한 이식성 및 상호 운용성을 위한 인터페이스, 서비스, 지원 포맷 및 이들의 프로파일로 구성된 포괄적 집합

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

среда открытых систем

исчерпывающий набор интерфейсов, сервISOв, поддерживаемых форматов и пользовательских аспектов, обеспечивающий интероперабельность и/или мобильность приложений, данных или людей, как это предусмотрено стандартами и профилями информационных технологий

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

entorno de sistemas abiertos

conjunto detallado de interfaces, servicios y formatos soportados, junto con aspectos de usuario, para la interoperabilidad o la portabilidad de aplicaciones, datos y personas, según lo especificado por normas y perfiles de las tecnologías de la información

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

öppen systemiljö

OSE

uppsättning av definitioner för standardiserade tjänster, protokoll och datastrukturer som möjliggör sammankoppling av system

Anm. till termpost: Enligt OSI: system som vid kommunikation följer OSI-standard och därför kan anslutas till andra system som följer samma standard.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

开放系统环境

OSE

为实现应用、数据或人的互操作性和/或可移植性,由信息技术标准或专用标准规定的接口、服务和支持格式以及用户方面的综合集合。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/316.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/316.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/316.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2004-07-01