ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept main-road rule”

Term ID

280

source

ISO 19133:2005

eng

main-road rule

set of criteria used at a turn in lieu of a route instruction; default instruction used at a node

Note to entry: This rule represents what is "most natural" to do at a node (intersection), given the entry link used. The most common version is "as straight as possible", or to exit a turn on the most obvious extension of the entry street, which is usually, but not always, the same named street that was the entry. Every node in a route is either associated with an instruction or can be navigated by the main-road rule.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

قاعدة الطريق الرئيسي

مجموعة معايير تستخدم عند منحنى بديلا من إرشادات الطريق ؛ إرشادات افتراضية تستخدم عند عقدة أو مفترق

ملاحظة: تمثل هذه القاعدة الفعل " الأكثر طبيعية " الذي يمكن عملة عند " العقدة " (التقاطع أو الالتقاء) بناء على وصلة الدخول المستخدمة. والصيغة الأكثر شيوعاً من غيرها هي : "مستقيم بقدر الإمكان" , أو الخروج من منعطف على أوضح امتداد لشارع الدخول , الذي يكون عادة , ولكن ليس دائماً , نفس الشارع المسمى وهو المدخل. إن كل عقدة على الطريق إما أن تكون مرتبطة بتعليمات خاصة بها أو يمكن عبورها ملاحياً بقاعدة الطريق الرئيسي.

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Hauptstraßenregel

Definition not provided in this language.

NOTE: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

kulkemisen pääsääntö

kriteeristö, jota käytetään käännöksessä reittiohjeistuksen sijasta; solmupisteessä käytettävä oletusohjeistus

HUOM.: Kulkemisen pääsäännöllä kuvataan, mitä solmupisteessä (leikkauskohdassa) on "luonnollisinta" tehdä, kun otetaan huomioon käytetty sisääntulolinkki. Yleisin vaihtoehto on kulkea "niin suoraan kuin mahdollista" tai poistua käännöksestä sisääntulotien todennäköisimmälle jatkeelle, joka on usein, vaikkakaan ei aina, samanniminen tie kuin sisääntulotie. Reitin kuhunkin solmupisteeseen joko liittyy ohjeistus tai sen läpi kuljetaan käyttäen pääsääntöä.

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

règle de routage vers route principale

ensemble de critères utilisés à une intersection comme instruction d'itinéraire; instruction par défaut utilisée à un nœud

[SOURCE: ISO 19133]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

주요 도로 규칙

경로 지시 대신에 차량의 회전에 사용되는 기준들의 집합; 절점에 사용된 기본지시

비고: 이 규칙은 주어진 입구 링크로 사용된 하나의 절점(교차점)에서 무엇을 하는 것이 "가장 자연스러운가"를 나타낸다. 가장 일반적인 버전은 "가능한 한 직진"이다. 또는 가장 확실한 진입 거리 확장에서 회전해서 나가는 것이다. 이때 진입 거리는 반드시 항상은 아니지만, 보통 진입했던 동일한 이름을 가진 거리이다. 하나의 경로에서의 모든 절점은 하나의 지시에 연관되거나, 혹은 주요 도로규칙에 의해 내비게이션될 수 있다.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

правило главной дороги

набор критериев, используемый при прохождении поворота взамен путевой инструкции; инструкция, применяемая в узле по умолчанию+I927

Примечание: Это правило представляет собой следующее: какие действия являются «наиболее естественными» в данном узле (пересечении) при заданной входной дуге. Наиболее распространенный тип правила – «по-возможности, прямо» или выход из поворота в направлении наиболее очевидного продолжения улицы, которое обычно, но не всегда, имеет то же название, что и название входной улицы. Каждый узел на маршруте либо привязан к некоторой инструкции, либо навигация через него может осуществляться с использованием правила главной дороги

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

regla de la vía principal

conjunto de criterios usados en un giro en lugar de una instrucción de ruta; instrucción por defecto usada en un nodo

Nota: Esta regla representa que es lo "más natural" para hacer en un nodo (intersección), según el enlace de entrada usado. La versión más común es "lo más recto posible", o salir de un giro siguiendo la continuación más obvia de la calle de entrada, que usualmente, pero no siempre, tiene el mismo nombre que la calle de entrada. Cada nodo en una ruta está asociado con una instrucción o puede ser navegado mediante la regla de la carretera principal..

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

huvudvägval

kriterier som gäller i en sväng i stället för ruttinstruktionen; förutbestämd instruktion i en nod

Anm. 1 till termpost: This note has not been translated.

Anm. 2 till termpost: Denna regel representerar vad som är mest normalt att göra i en nod (korsning), givet den inkommande länken. Den mest vanlliga varianten är rakaste vägen, eller att lämna en sväng i den mest självklara sträckningen av inkommande väg, vilket vanligtvis men inte alltid är samma namngivna väg som ingående. Varje nod i en rutt är antingen förkninppad med en instruktion eller navigerad med huvudvägval.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

主路规则

在转向处采用的路径指令准则;在结点处采用的缺省指令。

注: 假设已经确定入口路段,这一规则描述了在结点(交叉口)处“最自然”的做法。最常见的规则是“尽可能直行”,或者选择进入最明显延伸方向的街道入口,通常情况下进出路口的两条街道名称相同,但也并非总是这样。在路径上的每一个结点的导航要么采用节点的相关指令,要么采用主路规则。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/280.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/280.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/280.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-10-15