ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept interoperability”

Term ID

255

source

ISO/IEC 2382:2009, 2121317

eng

interoperability

capability to communicate, execute programs, or transfer data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

ara

التوافقيه

القدرة على الاتصال ، أو تنفيذ البرامج أو نقل البيانات بين مختلف الوحدات العاملة بطريقة لا يحتاج فيها المستخدم إلى معرفة الخصائص الفريده لتلك الوحدات أو فقط إلى القليل منها

ORIGIN: المهندس/ محمد بن سعد دلبوح (last updated: 2020-06-02)

deu

Interoperabilität

Fähigkeit zur Kommunikation, zur Ausführung von Programmen oder zur Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Funktionseinheiten in einer solchen Weise, dass der Anwender nur geringe oder keine Kenntnisse über die einzelnen Merkmale dieser Einheiten besitzen muss

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - german (last updated: 2020-06-02)

fin

yhteentoimivuus

tietojärjestelmien kyky viestiä keskenään sellaisella tavalla tai siinä laajuudessa, että ne voivat rutiinimaisesti käyttää toistensa tuloksia

ORIGIN: ISO/TC 211 Monikielinen termistö - Suomi (last updated: 2020-06-02)

fra

interopérabilité

capacité de communiquer, d'exécuter des programmes, ou transférer des données entre des unités fonctionnelles diverses, d'une façon n'exigeant de l'utilisateur que peu ou pas de connaissance des caractéristiques spécifiques de ces unités

ORIGIN: Glossaire en français des termes de l'ISO/TC 211 (last updated: 2020-06-02)

kor

상호 운용성

사용자가 기능적 구성 단위들의 고유 특성을 알지 못해도, 다양한 구성 단위 간의 데이터 전송, 프로그램 실행, 의사소통을 가능하게 하는 성능

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

saling kendali

Keupayaan menggandingkan satu sistem dengan satu sistem yang lain.

[SOURCE: ISO/IEC 2382-1:1993]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

nld

interoperabiliteit

mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, systemen of partijen om met elkaar te communiceren en interacteren

ORIGIN: ISO/TC 211 meertalig woordenboek - Nederlands (last updated: 2020-06-02)

pol

zdolność do współdziałania

zdolność do komunikowania, wykonywania programów lub dokonywania transferu danych między różnymi jednostkami funkcjonalnymi w sposób, który w niewielkim stopniu lub w ogóle nie wymaga od użytkownika wiedzy o indywidualnych cechach tych jednostek

ORIGIN: Słownik terminologiczny ISO/TC 211 - Polski (last updated: 2020-06-02)

rus

интероперабельность

возможность устанавливать связь, исполнять программы или осуществлять передачу данных между различными функциональными блоками таким образом, чтобы от пользователя требовались немногие (или не требовались вообще) знания об уникальных характеристиках этих блоков

[SOURCE: ISO/IEC 2382-1:1993]

This translated term may not be from the same source as the normative term.

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

interoperabilidad

capacidad de comunicarse, ejecutar programas o transferir datos entre distintas unidades funcionales de modo que el usuario sólo necesite un conocimiento escaso o nulo sobre las características particulares de tales unidades

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

interoperabilitet

förmåga att fungera ihop utan att särskilda åtgärder måste vidtas

Anm. till termpost: I definitionen avser "särskilda åtgärder" framför allt återkommande mänskligt ingripande, till exempel genom manuell hantering eller tolkning. till termpost: Interoperabilitet mellan IT-system innebär att data från ett system kan tas emot och tolkas av ett annat. Anm. 3 till termpost: Interoperabilitet kan beskrivas i fyra olika perspektiv: Juridisk interoperabilitet kan uppnås genom att harmonisering görs av nationella författningar, så kallad formell tillnärmning,. Organisatorisk interoperabilitet kan uppnås genom att på förhand bestämma gemensamma processer, ansvarsfördelning, praxis, verktyg, användande av för området aktuell lagstiftning och/eller standarder. Semantisk interoperabilitet kan uppnås genom att organisationer och verksamheter med gemensamt syfte bestämmer exempelvis vilka begrepp som behövs för utbytet och hur dessa då ska tolkas, samt för utbytet tar fram gemensamma begrepps- och informationsutbytes-modeller. Teknisk interoperabilitet kan uppnås genom till exempel harmonisering av specifikationer för data och tjänster.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

zho

互操作性

一种能力,在要求用户几乎不了解,或者完全不了解各功能单元的独特特征的情况下,能在这些功能单元之间进行通讯、执行程序或传送数据。

ORIGIN: Geomatics Glossary of Terms in Chinese (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/255.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/255.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/255.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2005-02-15

Review

last review performed:
(2012-08-11)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19119:2016
notes:
Authoritative reference changed from ISO/IEC 2382-1:1993 to ISO/IEC 2382:2009, 2121317. Lineage source added as ISO 19119:2005