ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept metadata”

Term ID

1650

source

ISO 19115-1:2014, 4.10

eng

metadata

information about a resource

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

kor

메타자료

자원에 관한 정보

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

metadata

Data yang berhubungan dengan data lain. Data ini menerangkan setiap kandungan butiran atau koleksi data yang merangkumi pelbagai kandungan butiran dan peringkat hierarki. Dalam pemprosesan data, metadata menyediakan maklumat dan dokumentasi data terurus dalam satu aplikasi. Metadata boleh juga mengandungi maklumat deskriptif mengenai konteks, kualiti dan keadaan atau ciri data tersebut. Metadata juga digunakan untuk memudahkan pemahaman, mengenali sifat dan menguruskan penggunaan data. Contohnya, dokumen data mengenai elemen data atau atribut (nama, saiz dan jenis) dan data mengenai rekod atau struktur data (medan dan lajur).

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

метаданные

информация о ресурсе

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

metadatos

información acerca de un recurso

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

metadata

information som beskriver en datamängd eller en IT-baserad tjänst

Anm. till termpost: Tidigare avsåg metadata "data som beskriver data". Såväl geodatastandarderna i ISO 19100-serien som inom Inspire används dock metadata i en utökad betydelse: dels inbegrips tolkningen av metadata (alltså information), dels inbegrips "beskrivning av tjänster". I ISO 19119, Services, används begreppen "service metadata" och "dataset metadata" för att särskilja. Anm. 2 till termpost: Inspire definierar metadata som "information som beskriver rumsliga datamängder och rumsliga datatjänster och gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja dem". Syftet med metadata i allmänhet kan dock skifta. Metadata kan exempelvis användas för sökning, utvärdering, tolkning, åtkomst, skydd, klassning, ansvarsreglering och felrapportering. till termpost: Metadata för geodatamängder kan även omfatta - referenser till bakomliggande modeller - referenser till objekttypskataloger - uppgifter om utfall av specificerade krav på datakvalitet.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/1650.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/1650.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/1650.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2013-12-15

Review

last review performed:
(2011-01-01)
status:
final
decision:
accepted
decision event:
Publication of ISO 19115-1:2014
notes:
This entry supersedes the entry for "metadata" in ISO 19115:2003