ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept standardization”

Term ID

1481

source

ISO/IEC Guide 2:2004, 1.1

eng

standardization

activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context

Note 1 to entry: In particular, the activity consists of the processes of formulating, issuing and implementing standards.

Note 2 to entry: Important benefits of standardization are improvement of the suitability of products, processes and services for their intended purposes, prevention of barriers to trade and facilitation of technological cooperation.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

kor

표준화

특정 상황에서 최적 수준 달성을 목적으로 실제 적, 잠재적 문제사항을 고려하여 일반적 사용 및 반복 사용에 대한 조건을 확립하는 행위

비고 1: This note has not been translated.

비고 2: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

msa

standardisasi

Penyeragaman kualiti sesuatu hasil pada semua peringkat pemprosesan.

catatan 1: This note has not been translated.

catatan 2: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - Malay (last updated: 2020-06-02)

rus

стандартизация

деятельность по установлению в отношении реальных или потенциальных проблем положений об общем и многократном использовании, направленных на достижение оптимальной степени порядка в данном контексте

Примечание 1: в частности, эта деятельность включает процессы разработки, издания и осуществления стандартов.

Примечание 2: важными преимуществами стандартизации являются повышение пригодности продуктов, процессов и услуг для их целей, предотвращение барьеров в торговле и упрощение технологического сотрудничества.

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

estandarización

actividad de establecer, en relación con problemas actuales o potenciales, disposiciones para su uso común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo en un determinado contexto

Nota 1: En particular, la actividad consiste en los procesos de desarrollo, publicación y aplicación de las normas.

Nota 2: Son importantes beneficios de la normalización, la mejora de la idoneidad de los productos, procesos y servicios para los fines previstos, la prevención de las barreras comerciales y la facilitación de la cooperación tecnológica.

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

standardisering

verksamhet avsedd att, med hänsyn till verkliga eller tänkbara problem, utforma bestämmelser för allmän och upprepad tillämpning i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang

Anm. 1 till termpost: I definitionen avser "bestämmelser" regler och riktlinjer men inte författningar. till termpost: Standardisering sker vanligen genom att flera parter kommer överens om att förespråka en av flera möjliga uppsättningar bestämmelser. Anm. 3 till termpost: Verksamheten består i synnerhet av utarbetande och publicering av standarder. Anm. 4 till termpost: Med standardisering avses i vissa fall även införande av variantbegränsande bestämmelser i verksamheten. Dessa bestämmelser kan, men behöver inte, baseras på resultat av standardisering.

Anm. 2 till termpost: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/1481.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/1481.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/1481.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2014-07-15