ISO TC 211 Geographic information/Geomatics Committee site

ISO/TC 211 Geolexica

Concept boundary face string”

Term ID

1289

source

ISO 19152:2012, 4.1.5

eng

boundary face string

boundary forming part of the outside of a spatial unit

Note to entry: Boundary face strings are used to represent the boundaries of spatial units by means of line strings in 2D. This 2D representation is a 2D boundary in a 2D land administration system. In a 3D land administration system it represents a series of vertical boundary faces where an unbounded volume is assumed, surrounded by boundary faces which intersect the Earth’s surface (such as traditionally depicted in the cadastral map).

ORIGIN: ISO/TC 211 Glossary of Terms - English (last updated: 2020-06-02)

kor

경계면 스트링

공간 단위의 외부 일부를 구성하는 경계

비고: This note has not been translated.

ORIGIN: ISO/TC211 지리정보 - 용어 표준 (last updated: 2020-06-02)

rus

Полоса окаймляюшей грани

граница, формирующая часть внешнего контура пространственной единицы

Примечание: Полосы окаймляющих граней используются для представления границ пространственных единиц с помощью линейных полос в 2D. Это 2D-представление является 2D-границей в 2D-системе управления земельными ресурсами. В трехмерной системе управления земельными ресурсами он представляет собой ряд вертикальных окаймляющих граней, где предполагается неограниченный объем, окруженный окаймляющими гранями, которые пересекают поверхность Земли (например, традиционно изображенные на кадастровой карте).

ORIGIN: Словарь терминов ISO/TC 211 - Российская Федерация (last updated: 2020-06-02)

spa

cadena de caras frontera

frontera que forma parte del exterior de una unidad espacial

Nota: Las cadenas de caras lindero se utilizan para representar los linderos de las unidades espaciales por medio de cadenas de líneas en 2D. Esta representación 2D es un lindero 2D en un sistema 2D de administración del territorio. En un sistema de administración del territorio 3D, representa una serie de caras lindero verticales donde se supone un volumen no limitado, rodeado por caras lindero, que se interseca con la superficie de la Tierra (tal y como se representa tradicionalmente en los mapas catastrales)

ORIGIN: Glosario de terminos de ISO/TC211 (last updated: 2020-06-02)

swe

uppspänd gränsyta

yta som utgår från en tvådimensionell linje på jordellipsoiden och som har oändlig utsträckning vinkelrätt mot densamma

Anm. 1 till termpost: This note has not been translated.

Anm. 2 till termpost: Uppspända gränsytor avgränsar inte uppåt eller nedåt, vilket är det normala för reglering i 2D. För reglering i 3D ska gränssatta områden uppfattas som att rättigheter, skyldigheter och ansvar gäller utan begränsning i höjdled..

ORIGIN: ISO/TC 211:s flerspråkiga ordlista - svenska (last updated: 2020-06-02)

JSON

/api/concepts/1289.json

SKOS in JSON-LD

/api/concepts/1289.jsonld

SKOS in RDF

/api/concepts/1289.ttl

info

  • status: valid
  • classification: preferred
  • date accepted: 2012-12-01